Infrastruktura
ProjektováníInfrastruktura

Projektování - Infrastruktura

Zpracování dokumentací pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení a prováděcí dokumentace pro lokality určené pro výstavbu. Jedná se především o zpracování projektů splaškové a dešťové kanalizace, vodovodních a plynových řadů, rozvodů nízkého napětí a veřejného osvětlení, realizace místních a obslužných komunikací včetně chodníků.

Oprávněné osoby:

Ing. Jindřich Bilan
Ing. Luděk Venclík

Přehled významnějších zakázek

 • Technická infrastruktura - lokalita Zátiší, investor Město Frýdek-Místek. Projekt technické infrastruktury předmětné lokality řeší komplexně veškerou vybavenost občanské zástavby pro plánovanou výstavbu rodinných domů.
 • Inženýrské sítě Místek - lokalita Hliník - 1. část, investor Město Frýdek-Místek. Stavba se zabývá přípravou území pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Hliník na jižním okraji části města Frýdku-Místku.
 • Lokalita Žofie - Rekonstrukce komunikací, vrátnice a veřejného osvětlení - DIAMO, státní podnik odštěpný závod ODRA
 • Přeložka popílkového hospodářství na lokalitě Jan-Karel - přístupové cesty - Důl ČSA
 • Skladovací plocha Jan-Karel - I. etapa - Důl ČSA
 • TL jámy Karel - likvidace jámové budovy, mostu, budov dopravy popílku - projekt heliportu pro leteckou záchrannou službu - Důl ČSA
 • Přeložka inženýrských sítí - zpevněné plochy - projekt - Důl ČSA
 • TL jámy Karel - těžní věž a budova - stavební uzávěra a přístupové komunikace - Důl ČSA
 • Přeložky sítí technické infrastruktury na lokalitě Žofie - DIAMO, státní podnik odštěpný závod ODRA
 • Realizace oplocení provozu na lokalitě Paskov
 • Prodloužení chodníku v obci Lučina
 • Přeložky sítí technické infrastruktury v lokalitě Paskov - DIAMO, státní podnik, o.z. Odra